• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu hồ sơ tự công bố sản phẩm

Tìm thấy {{vm.totalTuCongBo}} kết quả

{{item.tenSanPhamDangKy}}

{{item.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Nhóm sản phẩm: {{item.nhomSanPham}}

Ngày công bố: {{item.ngayTuCongBo | date:'dd/MM/yyyy'}}

Mã hồ sơ: {{item.maHoSo}}