• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu vi phạm an toàn thực phẩm

Tìm thấy {{vm.totalViPham}} kết quả

{{item.tenSanPhamDangKy}}

{{item.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Mức độ vi phạm: {{item.chiTietViPham.mucDoViPham}}

Ngày thanh tra phát hiện: {{item.chiTietViPham.ngayThanhTra | date:'dd/MM/yyyy'}}