• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu hồ sơ công bố sản phẩm

Tìm thấy {{vm.totalDangKyCongBo}} kết quả

{{item.tenSanPhamDangKy}}
Xem công văn thu hồi

{{item.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Nhóm sản phẩm: {{item.nhomSanPham}}

Ngày công bố: {{item.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Mã hồ sơ: {{item.maHoSo}}

Số tiếp nhận: {{item.soGiayTiepNhan}}