• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu hồ sơ đủ điều kiện GMP

Tìm thấy {{vm.totalDuDieuKien}} kết quả

{{item.tenCoSo}}

Địa chỉ: {{item.diaChiCoSo}}

Ngày trả kết quả: {{item.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Mã hồ sơ: {{item.maHoSo}}

Số chứng nhận: {{item.soGiayTiepNhan}}

  • {{itemtag.tenLoaiHinh}}