• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu hồ sơ đủ điều kiện

Tìm thấy {{vm.totalDuDieuKien}} kết quả

{{item.tenSanPhamDangKy}}

{{item.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Ngày trả kết quả: {{item.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Mã hồ sơ: {{item.maHoSo}}

  • {{itemtag.tenLoaiHinh}}