• hotrokhachhang.attp
  • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tra cứu hồ sơ đăng ký lưu hành tự do

*

Tìm thấy {{vm.totalCFS}} kết quả

{{item.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{item.diaChi}}

Ngày trả kết quả: {{item.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Mã hồ sơ: {{item.maHoSo}}

Số chứng nhận: {{item.soGiayTiepNhan}}