• 04.38464489 - 04.38463702
 • hotrodoanhnghiep@vfa.gov.vn

Tổ chức, cá nhân sản xuất, cơ sở kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo Chương III, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động theo Chương IV, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Doanh nghiệp có thực phẩm Xuất Nhập Khẩu cần được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu theo Chương VI, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm theo Chương II, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể quảng cáo thực phẩm theo Chương VIII, nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Người dân có thể tra cứu danh sách các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm về chất lượng và mức độ vi phạm

 • {{vm.total.tuCongBo}}
  Tổng số sản phẩm tự công bố
 • {{vm.total.dangKyCongBo}}
  Tổng số bản công bố sản phẩm
 • {{vm.total.duDieuKien}}
  Tổng số cơ sở đủ điều kiện
 • {{vm.total.duDieuKienGMP}}
  Tổng số cơ sở đủ điều kiện GMP
 • {{vm.total.dangKyQuangCao}}
  Tổng số giấy xác nhận quảng cáo
 • {{vm.total.dangKyCFS}}
  Tổng số giấy chứng nhận lưu hành tự do
 • {{vm.total.doanhNghiep}}
  Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống

 • {{vm.total.dangKyCongBoCuc}}
  Tổng số sản phẩm đăng ký công bố tại Cục ATTP
 • {{vm.total.dangKyCongBoCucDaTraGTN}}
  Tổng số sản phẩm đăng ký công bố Cục ATTP đã trả giấy tiếp nhận

 • {{vm.total.duDieuKienTaiCuc}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký cơ sở
  đủ điều kiện tại Cục ATTP
 • {{vm.total.duDieuKienTaiCucDaTraGiay}}
  Tổng số cơ sở đủ điều kiện Cục ATTP đã trả giấy chứng nhận

 • {{vm.total.duDieuKienTaiCucGMP}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký cơ sở
  đủ điều kiện GMP tại Cục ATTP
 • {{vm.total.duDieuKienGMPTaiCucDaTraGiay}}
  Tổng số cơ sở đủ điều kiện GMP Cục ATTP đã trả giấy chứng nhận

 • {{vm.total.dangKyQuangCaoTaiCuc}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo tại Cục ATTP
 • {{vm.total.dangKyQuangCaoDaTraGiay}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo Cục ATTP đã trả giấy xác nhận

 • {{vm.total.dangKyCFSTaiCuc}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký lưu hành tự do tại Cục ATTP
 • {{vm.total.dangKyCFSDaTraGiay}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký lưu hành tự do trả giấy xác nhận

 • {{vm.total.dangKyHCTaiCuc}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký chứng nhận y tế tại Cục ATTP
 • {{vm.total.dangKyHCDaTraGiay}}
  Tổng số hồ sơ đăng ký chứng nhận y tế đã trả giấy xác nhận
{{dkcb.STT}}
{{dkcb.tenDoanhNghiep}}

Sản phẩm: {{dkcb.tenSanPhamDangKy}}

Số giấy tiếp nhận: {{dkcb.soGiayTiepNhan}}

{{dkcb.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{tcb.STT}}
{{tcb.tenDoanhNghiep}}

Sản phẩm: {{tcb.tenSanPhamDangKy}}

Số tự công bố: {{tcb.soDangKyCongBo}}

{{tcb.ngayTuCongBo | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{dn.STT}}
{{dn.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{dn.diaChi}}

Mã số: {{dn.maSoThue}}

{{dn.ngayDangKy | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{ddk.STT}}
{{ddk.tenCoSo}}

Địa chỉ: {{ddk.diaChiCoSo}}

Số giấy tiếp nhận: {{ddk.soGiayTiepNhan}}

{{ddk.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{ddk.STT}}
{{ddk.tenCoSo}}

Địa chỉ: {{ddk.diaChiCoSo}}

Số giấy tiếp nhận: {{ddk.soGiayTiepNhan}}

{{ddk.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{quangCao.STT}}
{{quangCao.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{quangCao.diaChi}}

Số giấy xác nhận: {{quangCao.soGiayTiepNhan}}

{{quangCao.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{cfs.STT}}
{{cfs.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{cfs.diaChi}}

Số giấy xác nhận: {{cfs.soGiayTiepNhan}}

{{cfs.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu

{{hc.STT}}
{{hc.tenDoanhNghiep}}

Địa chỉ: {{hc.diaChi}}

Số giấy xác nhận: {{hc.soGiayTiepNhan}}

{{hc.ngayTraKetQua | date:'dd/MM/yyyy'}}

Chưa có dữ liệu